Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky pro online prodej potravin, alkoholických výrobků a příslušenství ("OP") platí pro nákup potravin, alkoholických výrobků a příslušenství v internetovém obchodu dostupným na stránkách www.krivoklatskazverina.cz ("E-shop"), který je provozován společností Křivoklátská zvěřina s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 04384865, spisová značka: C 246779 vedená u Městského soudu v Praze ("KZ").

1.2 Aktuální kontaktní údaje KZ jsou uvedeny na stránkách E-shopu.

1.3 Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti KZ jakožto prodávajícího (KZ v tomto kontextu také jako "Prodávající") a zákazníka, jakožto kupujícího ("Zákazník").

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

  • "Alkoholický výrobek" znamená lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu;
  • "Nařízení" znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  • "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;
  • "Podnikatel" znamená v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
  • "Příslušenství" znamená výrobky spojené s podnikáním a výrobky Prodávajícího;
  • "Spotřebitel" znamená v souladu s ustanovením § 419 Občanského zákoníku fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
  • "Zákon o některých službách informační společnosti" znamená Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • "Zákon o ochraně spotřebitele" znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů; a
  • "Zboží" znamená potraviny, Alkoholický výrobek nebo Příslušenství.

3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1 Kupní smlouvu ("Smlouva") může Zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy v E-shopu tím, že:

3.1.1 požadované Zboží vloží do košíku;

3.1.2 zadá požadované údaje (případně se přihlásí do svého uživatelského účtu, kde jsou tyto údaje se souhlasem Zákazníka evidovány) a provede volbu ohledně způsobu doručení a platby;

3.1.3 seznámí se s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád, a udělí s nimi souhlas; a

3.1.4 potvrdí objednávku.

3.2 Před potvrzením objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v E-shopu. Prodávající není povinen kontrolovat údaje uvedené v objednávce, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3 Uzavření Smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu. Přílohou této zprávy jsou tyto OP, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád.

3.4 Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.5 Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že jej Prodávající považuje za Podnikatele.

3.6 Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Zákazník - spotřebitel, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, objednávkou souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce.

3.7 Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li Zákazníkem Spotřebitel – je Podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

3.8 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.

3.9 Zákazník si je vědom, že mu koupí Zboží z obchodní nabídky Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů či log Prodávajícího nebo třetí strany, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10 Smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny Zboží uváděné v E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, vyjma poplatků spojených s náklady na dodání a zvoleným způsobem platby. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

4.2 Vlastnické právo ke Zboží přechází zaplacením kupní ceny či dodáním Zboží Zákazníkovi, kterákoli z těchto skutečností nastane později.

4.3 V případě, kdy Zákazník provede úhradu a Prodávající posléze není z objektivních důvodů schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Zákazníkovi stejným způsobem. Lhůta k vrácení plnění je závislá na zvoleném způsobu jeho vrácení, nesmí však překročit dobu třiceti (30) dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

4.4 Zákazník je povinen uhradit kupní cenu Zboží formou zvolenou při učinění objednávky, a to následujícími způsoby:

4.4.1 v hotovosti při převzetí Zboží;

4.4.2 platební kartou při převzetí Zboží;

4.4.3 uplatněním dárkového poukazu nebo voucheru;

4.4.4 bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 115-1016790267/0100, vedený u společnosti Komerční banka Kladno ("účet Prodávajícího“);

4.4.5 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bran (PayPal, Comgate Payments, aj.) dle aktuálních nastavení a dostupnosti.

4.5 Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.6 V případě platby v hotovosti nebo kartou je kupní cena splatná nejpozději při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou (2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

4.7 V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8 Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Je-li tak stanoveno právními předpisy, Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ

5.1 Prodávající dodává Zboží Zákazníkovi formou vyzvednutí na některém z odběrových míst dle aktuální dostupnosti uvedené na E-shopu nebo formou rozvážky vlastní dopravou Prodávajícího.

5.2 Dodací lhůta vyplývá z podmínek Doručovatele pro daný typ doručení a místo dodání.

5.3 Zákazník je povinen převzít Zboží při dodání.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodáním Zboží.

5.5 Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě zjištění jakéhokoli poškození obsahu tuto skutečnost neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě, že je obal Zboží porušen, nemusí Zákazník zásilku převzít.

5.6 Zákazník je povinen se v případě dodání Alkoholického výrobku legitimovat osobě zastupující Prodávajícího k prokázání skutečnosti, že není osobou mladší18 let, a to i bez vyzvání.

6. VÝHRADY A UPOZORNĚNÍ

6.1 Veškeré informace o Zboží v E-shopu jsou informativního charakteru (tedy jsou nezávazné a Zákazníkem nevymahatelné) a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.2 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1729 Občanského zákoníku pro případ, že KZ neuzavře smlouvu v případech vymezených v ustanovení § 1729 Občanského zákoníku.

6.3 Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7. TRVANLIVOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Na Zboží spočívajícím v potravinách nebo Alkoholických nápojích je poskytovaná záruka za trvanlivost, která je uvedena nebo vytištěna na balení Zboží. Nebalené potraviny je třeba spotřebovat do 24 hodin od převzetí.

7.2 Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými předpisy.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1 Nejedná-li se o případ, kdy Zákazník, který je Spotřebitelem, nemůže dle Občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit, má Zákazník, který je spotřebitelem, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží, běží tato doba ode dne dodání daného kusu Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení lze realizovat na základě formuláře přiloženého k těmto OP.

8.2 Zákazník není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se odstoupení týká Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu, především maso a masné výrobky, ovoce, zelenina) nebo Zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškození ochranného obalu zákazníkem nebo kontaminace Zboží.

8.3 Zákazník není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se odstoupení týká Zboží upraveného podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

8.4 Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zasílat na adresu provozovny Prodávajícího na adrese U přehrady 471, 273 53 Hostouň, nebo sídla Prodávajícího. Prodávající potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

8.5 Odstoupením od Smlouvy dle Článku 8.1 se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.

8.6 V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

8.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.8 Do doby převzetí Zboží Zákazníkem, který je Spotřebitelem, je Prodávající oprávněn kdykoli od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

8.9 Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, který je Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1 Tento Reklamační je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Tento Reklamační je nedílnou součástí těchto OP a upravuje vztahy mezi Zákazníkem a Prodávajícím při reklamaci Zboží.

9.2 Veškeré reklamace musí být doručeny bez zbytečného odkladu Prodávajícímu e-mailem na adresu: info@ krivoklatskazverina.cz nebo písemně na adresu provozovny Prodávajícího: Křivoklátská zvěřina s.r.o., U přehrady 471, 273 53 Hostouň.

9.3 S ohledem na povahu Zboží, jehož hodnota spočívá ve značné míře na prezentaci prostřednictvím obalu, nelze reklamovat Zboží, které bylo rozbaleno či ohledně kterého došlo k narušení obalu či ochranných prvků.

9.4 Prodávající vyrozumí Zákazníka o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně po dohodě písemně.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od Smlouvy, musí být učiněna písemně na příslušnou kontaktní adresu druhé strany.

10.2 Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka či uvedenou Zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Prodávající informuje zákazníka o tom, že ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nezbytné pro plnění Smlouvy, a to za účelem dodání Zboží a splnění Smlouvy. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

11.2 Osobní údaje budou zpracovávány Prodávajícím, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení, v klientském registru Prodávajícího, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich.

11.3 Prodávající bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Prodávající dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

11.4 Zákazník dále bere na vědomí, že obsah jeho telefonických hovorů na lince či linkách zákaznického servisu Prodávajícího může být nahráván ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro sjednání či plnění dílčích ujednání ve vztahu k plnění práv a povinností ze Smlouvy.

11.5 Zákazník má právo:

11.5.1 požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle Článku 15 Nařízení;

11.5.2 požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle Článku 16 Nařízení;

11.5.3 požadovat výmaz svých osobních údajů dle Článku 17 Nařízení;

11.5.4 požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle Článku 18 Nařízení;

11.5.5 na přenositelnost svých osobních údajů dle Článku 20 Nařízení;

11.5.6 vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle Článku 21 Nařízení; a

11.5.7 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

11.6 Prodávající bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba tří (3) let od uzavření Smlouvy a splnění veškerých práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy.

11.7 Kontaktní osobou Prodávajícího pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: paní Lenka Hondlová, e-mail: info@krivoklatskazverina.cz, telefon: .

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

12.1 Zákazník zatržením odpovídajícího políčka v rámci činění objednávky může udělit Prodávajícímu souhlas:

12.1.1 ke zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Prodávající obdržel v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby jej Prodávající informoval o novinkách v oblastech, ve kterých Prodávající podniká; a současně

12.1.2 dle ustanovení § 7 odst. 2 Zákona o některých službách informační společnosti uděluje souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení Prodávajícího.

12.2 Udělení souhlasu dle Článku 12.1 je ze strany Zákazníka dobrovolné.

12.3 Zpracování osobních údajů dle Článku 12.1 bude probíhat automatizovaně i manuálně a bude jej provádět Prodávající.

12.4 Zákazník může svůj souhlas dle Článku 12.1 kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@krivoklatskazverina.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné Zákazníka identifikovat.

12.5 Zákazník bere na vědomí, že vyřazení elektronického kontaktu z databáze Prodávajícího pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny.

12.6 Prodávající je oprávněn uchovávat osobní údaje dle Článku 12.1 po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba, po kterou bude dán souhlas dle Článku 12.1. Zpracování osobních údajů bude probíhat v klientském registru Prodávajícího. Ustanovení Článku 11.3, 11.5 a 11.6 platí obdobně.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouva uzavřená po dobu vyhlášení těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

13.2 Prodávající může vyhlásit na stránce www.krivoklatskazverina.cz nové obchodní podmínky, které nahradí tyto OP.

13.3 Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy.

13.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ0: 000 20 869, www.coi.cz. V rámci tohoto řešení se bude postupovat dle pravidel uvedených na www.coi.cz .

13.5 Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky k tomu příslušnými soudy České republiky.

13.6 Tyto OP jsou platné a účinné od 1. června 2020.

Formulář odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy.pdf